تاریخچه ژیمناستیک

کلمه ژیمناستیک یک لغت یونانی است که ترجمه آن به فارسی هنر لخت می باشد از چهار هزار سال پیش نوعــی ژیمناستیک در چین متداول بوده که از آن برای آماده نمودن جوانان جهـت جنگ و همچنین به بهـبود بعضی از ضایعات بدنی استفاده می کردند . یونانی ها حرکات و عملیـات ورزشی ( ژیمناستیـک ) را با وسایل ابتدایی و موجود انجام می دادند در صورتی که رومــی ها روی وسایل کار می کردند موقعی که دولت روم ضفیف شد مردم معمولی دیگر از خودشان رغبتــی به ژیمناستیک نشان ندادند فقط سربازان ژیمناستیــک تمرین می کردند و همچنین عده ای عملیات ژیمناستیـک را در سیــرک ها و برای امر معاش به نمایش می گذاشتند تا آغاز دوره رنسانس هیچ علاقه ای جهت پیشرفت این ورزش نشان داده نشد تا بالاخره مو کوایالیس ایتالیایی کتاب مفیدی در باره هنر ژیمناستیک انتشار داد و پس از این ورزش به تدریج در بیشتر کشورها ی اروپایی مانند آلمان ، دانمارک فرانسه ، سوئیس و غیره رونق یافت . جان بیس اولین اروپایی بود که تمرینات مدون شده ژیمناستیک را تدریس نمود سپس جان گوتس اولین فردی بود که کتابی درباره ژیمناستیک جدید در سال ۱۷۹۲ چاپ و منتشر نمود و به پدر بزرگ ژیمناستیـک معروف شد .

بعد از شکست آلمان ها در فرانسه ، فردریک جان تصمیم گرفت که مردم آلمان را طی برنامه ای از نظر قوای جسمانی و روانی تقویت نماید و معتقد بود که آلمانی ها برای دفاع از خود بایستی با هم متحد شوند . بنابر این جوانان را به جنگ های اطراف برلین برای تمرین ژیمناستیک دعوت نمود در آنجا بـود کـه وی وسـایل پـارالـل، بارفــیکـس ، خرک حلقه و پرش خرک را ساخت .

در سال ۱۸۴۲ قبل از مرگ جان ، ژیمناستیک در مدارس آلمانی رایج گردید تشک برای اولین بار در کپنهاگ دانمارک موقعی که مدرسه نظامی دایر گردید به کار برده شد .

در سال ۱۸۵۰ آلمان ها ورزش ژیمناستیک را به آمریکا برده و این ورزش در سرزمین آمریکا رواج یافت در اولین دوره بازی های المپـیک نویــن که به ســـال ۱۸۹۶ در آتــــن برپا گردیـد ژیمناستیک آقایان به عنوان یک رشته از بازی های منظور شده بود و متعاقب در بازی های المپیک ۱۹۲۸ آمستردام ژیمناستیک بانوان هم وارد مسابقات المپیک شد. از بیش از ۶۰ سال پیش این ورزش در ایران متداول گردید از جمله کسانی که برای پیش رفت ژیمناستیــک در این مرز و بوم فعالیت نموده اند در مرحله آقایان مرحوم دکتر بنامی ، مرحوم مهـران ، میـر احمدی صفوی ، دکتر حاج عظیمی و غیره را می توان نامـبرد. تیـم ژیمناستیک ایران در سال ۱۹۵۱ در مسابقات بیـن المللی ژیمناستیک که در شهر فلورانس ایتا لیا برگزار شد شرکت نمود.

نحوه امتیـــاز گـذاری

حرکات ژیمناستیک را از نظر مشکلی به پنج دسته ، ای ، بی ، سی ، دی ،ایی (E,D,C,B,A ) تقسیم می کند که ارزش هر یک از آنها مختلـف و از ۱/۰ امـتیــاز تا امـتیـــاز کامــل تعیین شده است . هر برنامه باید شامل ۶ تا ۱۰ حرکت باشد . برای درست کردن یک برنامه ، ژیمناستیک باید از حرکات پنجگانه استفاده نماید در صورتی که ژیمناستی نتواند از یک گروه از حرکات ضروری استفاده کند هیئت داوران الف فقط می تواند ۹ حرکت ارائه شده را محاسبه نموده و به او امتیاز دهند . ضمناً مدتی که یک برنامه با ۹ حرکت اجرا شود آن برنامه با کسر ۴/۰جریمه مواجه خواهد شد.

ارزیابی برنامه توسط هیئت داوران الف

– داوران هیئت الف مسئول ارزیابی محتویات برنامه روی هر وسیله می باشد و در صورت لزوم برای قضاوت صحیح می تواند با هم مشورت نمایند، فاکتورهایی که در ارزیابی یک برنامه در نظر گرفته می شود عبارتند از:

۱- ارزش مشکلی برنامه

۲- ارزش ترکیــب برنامه

۳- نیازهای ضروری برای یک برنامه

– امتیاز هیئت الف مساوی است با حاصل جمع ارزش ده حرکت ورزش ترکیــب برنامه منهای کسر جرائم مربوط به آن .

حداقل امتیاز هیئت داوران الف صفر و حداکثر آن ۵ امتیاز می باشد .

ارزیــابی برنامـــه تـوسط هیئـــت داوران

داوران هیئت ب مسئول ارزیابی اجرای برنامه ها و بر اساس اصول فنی و زیبای مستقلاً از صفر تا ۱۰ امتیاز می باشد از شش امتیاز داده شده توسط شش داور ، بالاترین و پایین ترین امتیاز ها حذف می شود و ۴ امتیاز وسط را با هم جمع نموده و بر ۴ تقسیم می نمایند.

امتیاز ژیمناست = ( ۲×امتیاز ب) + ( امتیاز الف )

مثال : امتیاز هیئت الف ۷۳/۴

امتیاز هیئت ب ۷۹/۸

۳۱/۲۲ = (۲ ×۷۹/۸ ) + (۷۳/۴ )

طبقــه بنـدی جرائــم تکنیکی و اجرا در برنامه

– این جرائم شامل تمام وسایل و حرکات زمینی می باشد.

– خطای کوچک : ۱/۰ جریمه ( یک دست رابه طور خیلی کم حرکت دادن روی بالانس )

– خطای متوسط: ۲/۰ جریمه ( دو یا سه بار حرکت دادن روی بالانس )

به طور کلی مسابقات ژیمناستیک به سه نوع زیــر انجام می گیرد.

۱- مسابقات تیمــی : در مسابقات تیمی ابتدا شرکت کنندگان برنامه اجباری و سپس برنامه اختیاری خود را روی شش اسباب ارائه می دهند . یا فقط شرکت کنندگان برنامه اختیاری خود را روی شش اسبــاب ارائــه می دهند

۲- مسابقات انفرادی: به منظور انتخاب قهرمان ، قهرمان علاوه بر مسابقات تیمی یک مسابقه اختیاری هم در شش اسباب انجام می گیـرد و نحوه اجرای آن بدین ترتیب است که یک سوم از بهترین ژیمناستیک ها در مسابقات تیـمی اجازه دارند که در مسابقات انفرادی شرکت نمایند . نتیجـه به دست آمده از مسابقات انفرادی با نصف امتیاز مسابقات مرحله اول جمع می شودو نتیـجه کار هر ژیمناستیک معلـوم می گردد.

مرحله سوم : مسابقات فیـنال اسباب ها

به منظور تعیین قهرمان هر اسباب نفر اول تا هشتم هر اسباب در مسابقات مرحله اول ( تیمـی ) طی یک برنامه اختیاری روی اسباب مربوط با هم مسابقه می دهند. بدین معنـی که امتیاز به دست آمده در مرحله سوم را با میانگین نمره مسابقه تیمــی جمع می کنند و بدین ترتیب قهرمان هر اسباب تعیین می شود. اسباب ها که درمسابقات ژیمناستیک مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

حرکات زمینی – خرک حلقه – دار حلقه - پرش خرک – پارالل – بارفیـکس

حرکات زمینــی

حرکات زمینی در یک کادر ۲×۱۲ متر انجام می شود . اجرای مسابقات زمینی ۱ دقیقه با ده ثانیه بالا و پایین می باشد . برنامه شامل تعادل – نگه داشتن – بالانـس قدرتی – جهش – اسکابکاسر – نیم تپشتک – نیم وارو و پشتک وارو باشـد.

حرکات ضروری زمینی

حرکات اکرباتیک از جلو به ارزش بی

حرکات اکرباتیک از پشت به ارزش بی

بالانس یک دست و یا یک حرکت تعالی روی پـا با ۲ ثانیه مکث

– اگر ژیمناستیک قبل از حرکات اکرباتیک بیش از ۳ قدم بردارد یا بعد از انجام حرکات قدم اضافی بردارد کسر امتیاز ۱/۰ امتیاز خواهد بود.

– اگر زمان برنامه کمتر یا بیشتـر از زمان مقرر باشد از ۲/۰ تا ۵/۰ امتیاز کسر می گردد.

– بدن بیرون از کادر زمینی با یک دست یا دو دست و پاها امتیاز کسر می گردد.

برنامه خرک حلقه

شبیه خرک پرش که از تشک ۱۰۵ سانتی متر ارتفاع و ۱۶۳ سانتی متر طول دارد.

حرکات ضروری

۱- حرکت روی دسته خرک با حداقل سه بار جا به جایی روی دسته خرک

۲- اجرای یک حرکت به ارزش بی در هر دو سر خرک

۳- حرکت قیچی اختیاری به صورت ربطی

نمـــونه جــرایـم

– حرکات روی دسته انجام نشود کسر امتیاز با ۴/۰ امتیاز

– ژیمناست حرکت قیچی را انجام ندهد کسر امتیاز ۴/۰

– حرکات فقط در وسط سوی دسته ها انجام گیرد کسر امتیاز با ۴/۰

– حرکت ( B ) بی در یک سر خرک را انجام ندهد کسر امتیاز ۴/۰

برنامه دار حلقه

شامل دو حلقه سخت به قطر ۱۸ سانتی متر که در ارتفاع ۵۵/۲ از تشک به وسیله دو سیـم به فاصله ۵۰ سانتی متر آویزان می باشد و آنها به یک دستگاه به بلندی ۵/۵ متر وصل شده است .

حرکات ضروری

۱- حرکات بالانس به ارزش سی

۲- حرکات بالانس قدرتی به ارزش بی

۳- حرکت قدرتی مکثی به ارزش بی

نمونه جــرائــم

۱- هر قسمتی از بدن با تاب از ۱/۰ تا ۴/۰ کسر می گردد.

۲- اجرای برنامه های حلقه ها تاب داشته باشد کسر امتیاز از ۱/۰ تا ۴/۰ می باشد .

برنامه های پرش خرک

خرک به طول ۱۶۳ سانتی متر و ارتفاع ۱۳۵ سانتی متر می باشد و اجرای پـرش از پیش تخته ای به طول ۱۲۰ سانتی متر است و در جلوی خرک گذارده اند استفاده می گردد.

حرکات ضروری

۱- پـرش اختیاری در رقابت های مرحله اول و دوم

۲- پرش متفاوت در رقابت های مرحله سوم

۳- در پرش دوم بایستی حداقل یک متر بالای خرک باشد .

نمونه جرایم

۱- پرش اجباری در مسابقه اختیاری اجرا شود امتیاز آن پرش صفر خواهد بود .

۲- حرکت یک ژیمناست در میان راه متوقف شود.

۳- مسیر دویدن بیش از ۲۵ متر باشد کسر امتیاز ۴/۰ می باشد .

برنامه پارالل

دو چوب تخم مرغی شکل به طول ۵/۳ متر است که فاصله آنها از یکدیگر ۴۸ سانتی متر تغییر پذیر می باشد و ارتفاع آن ۱۷۵ سانتی متر روی یک صفحه آهنین قرار می گیرد .

حرکات ضروری

۱- حرکت تابی به ارزش بی

۲- حرکت تابی در حالت آویزان و یا در حد آویزان به ارزش بی

۳- حرکت رها کردنی و دوباره گرفتن وسیله به ارزش بی ( B )

جرائـــم

۱- تاب اضافی بین حرکات امتیاز کسر می گردد.

۲- روی بالانس برای هر دفعه امتیاز کسر می گردد.

۳- برنامه اختیاری درست مشابه برنامه اجباری باشد هیچ امتیازی در یافت نخواهد کرد.

یک تیم ژیمناستیک شامل شش نفر می باشد که بهترین امتیاز ۵نفر اول بر روی هر اسباب ، در جمع نمره ها منظور می گردد.

در ژیمناستیک دو برنامه ارائه می گردد.

الف برنامه اجباری : برنامه ای است که به وسیله مسئولان مربوط تنظیم شده و معمولاً یک سال قبل از مسابقه به ژیمناست اعلام می گردد و هر ژیمناست باید آن را طبق مقررات تعیین شده اجرا نماید در غیر این صورت امتیازی از شرکت کننده به عنوان جریمه کسر خواهد شد.

انجام حرکات اجباری بر طبق فرم تا ۸/۹ امتیاز و ۲/۰ امتیاز دیگر جهت پاداش در نظر گرفته شود.

ب برنامه اختیاری : برنامه ای است که ژیمناست شخصاً و یا با کمک مـربی مربوط تنظیم نموده در مسابقات آن را ارائه می دهد.

زیمناستیک زنان

ژیمناستیک زنان همیشه مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفته‌است در زیر چندین نمونه از رشته‌های ژیمناستیک زنان را بر ای شما شرح می‌دهیم.

پرش از خرک

خم شدن، دویدن، کشش بدن به عنوان موقعیت‌ها مختلف بدن در این رشته معرفی شده‌است. امتیاز به نحوه اجرا و میزان پیچیدگی و سختی حرکت داده می‌شود. زن ژیمناستیک‌کار براساس میزان پرواز او از تخته پرش و نحوه فرود او و عدم برداشتن قدم اضافه بعد از فرود بر روی زمین امتیاز می‌گیرد.

پارالل بانوان

این رشته از ژیمناستیک زنان مورد استقبال بسیاری از تماشچیان می‌باشد. در این رشته حرکات وقدرت قسمت بالای بدن ژیمناست به نمایش گذاشته می‌شود. میزان زمان بندی و شدت نزدیک شدن در این رشته مهم است. نحوه امتیاز دهی بر میزان ادامه دادن حرکت بدون توقف و وقفه می‌باشد.

چوب موازنه

زن ژیمناست باید قدرت تعادل و استقامت خود رابر روی میله‌ای که تنها ۴ اینچ پهنا دارد نمایش دهد.

حرکات زمینی

این حرکات یک حفای تصویری می‌باشد. که شامل ترکیبی از حرکات رقص و آهنگ می‌باشد. از ویژگیهای حرکات زمینی می‌توان استفاده بهینه و مختلف از حداکثر فضای زمین و سطح پیچیدگی حرکات انجام شده بر روی زمین نام برد. شخصیت یک فرد ژیمناست در این حرکات نمایش داده می‌شود. که کنترل کلی بدن را به نمایش می‌گذارد.

هیچ نمی‌تواند در مورد ژیمناستیک صحبت ند ولی برخی از زنان ژیمناست بزرگ مطرح که جهان را با حرکات ویژه و منظم خود تحت تأثیر قرار دادند را متذکر شود. در سن ۱۳ سالگی خانم نادیا کومانچی به عنوان جوانترین ژیمناست زن در بازی‌های قهرمانی اروپا شرکت کرد. با استفاده از حمایت‌ها و تعلیم خانم بلا کروکی، نادیا توانست در سن ۹ سالگی در مسابقات نوجوان رومانی مقام بیاورد. او در سال ۱۹۷۶ در بازیهای المپیک مونترال همه را تحت تأثیر خود قرار داد بعد از انجام مسابقت مختلف، او از شرکت در مسابقات بودایست در سال ۱۹۸۹ خود داری کرد و برای یک زندگی آزاد به نیویورک رفت.
اوگداکاربوت: او توانست قلب کلید تماشاچیان را نه تنها با حرکات زیبای خود بلکه با لبخند پیروزمندانه خود بدست آورد. او را می‌توان مسئول تبدیل کردن ژیمناستیک به عنوان ورزشی برای دختران جوان دانست. بدن او کاملاً انعطاف‌پذیر بوده و با انجام بالانس پشتی بر روی میله‌های ارتفاع و خم شدن به عقب بر روی میله تعدل همه را متحیر خود می‌ساخت. او از آهنگ به خوبی در حرکات زمینی خود استفاده می‌کرد و با آن هماهنگ بود.

ماریا لو روتون (به انگلیسی: Mary lou Rotton) به عنوان پری کوچک در بازی های ژیمناستیک ۱۹۸۴ شناخته شد. شکل و حالت ماهیه‌ای و ورزشی بدن او یک حالت نرم و انعطاف‌پذیر برای بدن یک زن ژیمناست را داشت. او برنده مدال طلا در سال ۱۹۸۴ بود او از مسابقات فعال بازنشسته شد و درکارهای تبلیغاتی مشغول به کار شد. او کسی بود که برای اولین بار مدال طلا را برای آمریکا در مسابقات جهانی بدست آورد.

شانین ملیر (به انگلیسی: Shannin miller) احتمالاً به عنوان یکی از آراسته‌ترین و شاخص‌ترین ژیمناستیک کارهای آمریکایی در مسابقات ژیمناستیک معرفی شد. او توجه همه را در المپیک ۱۹۹۲ بارسلون به خود جلب کرد.

او یکی از اعضای تیم مخصوصی که در المپیک ۱۹۹۶ شرکت کردند بود.زنان برتر در ژیمناستیک ۲۰۰۳ خانم ها داریا کالومن اسکایا (به انگلیسی: Darya Kalomen skaya)، داریا گوبا (به انگلیسی: Darya Zgoba)، آنا پاووکا {انگلیسی|Anna Pavoka}} می‌باشند.

در المپیک

ژیمناستیک المپیک همیشه به عنوان یک سنگ مهمی از هم‌زمانی قدرت و توانایی به همراه روش و سبک که با ایجاد یک تأثیر فس گیر تماشاچیان می‌شود معرفی شده ایت. نادیا کومانچی با کسب ۱۰ امتیاز در مسابقات المپیک مونترال همواره به عنوان یک شا خص در تاریخچه المپیک ژیمناستیک به حساب می‌آید. در ژیمناستیک المپیک ۱۴ رشته حرفه‌ای وود دارد. و رشته‌های مجزا برای مردان و زنان وجود دارد دو ردیف از داوران وظیفه نظار ت و داوری این رشته‌ها را بر عهده دارند. هر داور می‌تواند به فرد شرکت کننده امتیازی تا سطح ۱۰ را بدهد. داوران اجرایی هوا عملیات و حرکات فرد ورزشکار را بر اساس مسائل تکنیکی و شکل حرکت قضاوت می‌کنند. امتیازها بر اساس نظر داوران بر اساس پیچیدگی و دشواری حرکت در صورت وجود خطا در اجرا از کل امتیاز کسر خواهد شد. شش داور اجرایی بر روی حرکات فردی ژیمناست نظر می‌دهند و میانگین ۴ امتیاز به عنوان امتیازنهایی محسوب می‌گردد. بیشترین و کمترین امتیاز حذف می‌شوند. برای جلوگیری از بروز حادثه، مددکاران ورزشی در مواقع نیاز در کنار تشک و ایستادهاند ولی اگر ورزشکاران از آنها کمک بگیرند این امر باعث کاهش امتیاز فر د ورزشکار می‌شود. اولین مسابقات وسیع و گسترده ژیمناستیک در سال ۱۸۹۶ در آتن یونان انجام شد.
آلمان به عنوان تیم منتخب کلیه مدال‌ها را از آن خود کرد. پنج کشور در این مسابقات شرکت کردند. در سال ۱۹۲۴ در فرانسه برای اولین بار مردها در رشته‌های انفرادی در ژیمناستیک با یکدیگر مسابقه دارند. تیم زیمناستیک زنان برای اولین بار در المپیک ۱۹۸۱ کار خود را آغاز کرد.

مسابقات قهرمانی جهانی

اولین مسابقات بین‌المللی بعد از المپیک ۱۸۹۶ در شهر آنتورپ بلزیک برگزار شد. ژیمناستهایی از کشور بلژیک، فرانسه، لوکامبورگ و هلند در این مسابقات شرکت کردند. او.لین مسابقات تیمی مردان در المپیک ۱۹۰۴ در سن لویس برگزار شد. از آن زمان تا کنون رشته‌های مختلف در مسبقات جهانی ژیمناستیک اضافه شده‌است. مسابقات قهرمانی ژیمناستیک درسال ۲۰۰۳ در کالیفورنیا با شرکت ۱۶ تا ۲۴ تیم برگزار شد. در قسمت تیمی مردان چنین رتبه اول را بدست آورد و در قسمت زنان به مقام اول رسید.

در آمریکا

این یک هیئت حاکمه برای ژیمناستیک ملی در آمریکا می‌باشد. کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک این امتیاز رابه آمریکا اعطا کرده‌اند این هیئت وظیفه کنترل و نظارت کلیه فعالیتهای مربوط به ژیمناستیک را در داخل آمریکا بر عهده دارد و ورزشکاران را برای مسابقات جهانی تربیت کرده و تمرین می‌دهد ژیمناستیک آمریکا دارای ۱۳۰۰۰ نفر متخصص و معلم می‌باشد. ورزشکاران تحت یک دوره انتخاباتی قرار می‌گیرند و بعد از آن ورزشکاران منتخب وارد المپیک می‌شوند.این ژیمناستیک‌ها از قستهای مختلف کشور برای شرکت در مسابقات جهانی المپیک برگزیده می‌شوند.تاریخچه ورزش ژیمناستیک ژیمناستیک به عنوان یک ورزش فعال دارای سابقه‌ای در حدود ۲۰۰۰ سال می‌باشد ولی به عنوان یک ورزش رقابتی دارای عمری در حدود ۱۰۰ سال می‌باشد. مسابقات فردی و کلی توسط باشگاهها و کلاب‌های گوناگون مانند solcols Turveveins برگزار شده‌است درحالی که این ورزش دارای رشد آهسته‌ای در محیط تولید کلوب در محیط Turvevens solcos دارای رشد سریع بود. در دهه هزار ۸۳۰ ورزش ژیمناستیک به آمریکا معرفی شد و سیستم مدرسه ژیمناستیک توسط مهاجران از قبیل frang , lchaales, follel, chorles,beik تأسیس گردید.
در سال ۱۸۸۰ (میلادی) یک فدراسیون بین‌المللی ژیمناسیک تأسیس شد که بعداً به نام هیئت فدراسیون زیمناستیک اروپا تغییر یافت. این سازمان پیشقدم در مسابقات بین‌المللی بود. اتحادیه ورزشکاران غیر حرفه‌ای در سال ۱۸۸۳ در آمریکا تأسیس گردید. این سازمان مسئولیت کنترل و مراقبت از ژیمناستیک کاران را در آمریکا بر عهده داشت. رقابت‌ها و مسابقات گوناگون توسط کلوپ‌ها و سازمان‌ها برگزار شدند و در دهه ۱۸۸۰ این مسابقات بسیار شدت گرفتند.

ژیمناستیک موزون

این نوع ژیمناستیک ریشه خود را در بخش ژیمناستیک مدرن ایجاد کرده‌است و تحت تأثیر سیستم آزاد سوئدی قرار گرفته‌است. ژیمناستیک آشتیک نشان یک سری از احساسات و عواطف همراه با حرکات بدن می‌باشد. حرکات متناسب اولین بار توسط Emil dalkroz از سوئیس به عنوان تمرینات بدنی برای رقاص‌ها و نوازندگان برای بهبود دامنه حرکات بدنی آنها معرفی شد و همچنین باعث انعطاف عضلات و وضعیت ایستادن مناسب می‌شد. ژیمناستیک موزون نیز تحت تأثیر عناصر رقص از فنلاند قرار گرفت. ژیمناستیک موزون بر اساس عناصر مختلفی از قبیل اجرا، اصول، نرمی حرکات و انجام حرکات در خ ط و همچنین حالات چهره و حرکات بدن ارزشیابی می‌شود.
آکروباتیست‌های قوی باعث کاهش امتیاز ژیمناست‌های شرکت کننده می‌شو ند. حرکات ژیمناستیک موزون برروی یک فرش ۴۱ fee + ۴۱ انجام می‌گیرد و با استفاده از خطوطی محدوده شخصی از ان جدا شده‌است Ernes Edin اهالی ستونی به وجود آوردند روشی برای امتیاز بندی ژیمناستیک موزون بود و به زودی این ورزش به عنوان یک ورزش رقابتی معرفی شد. زیمناستیک موزون در سال ۱۹۶۶ در آمریکا معرفی شد.
ولی در آن زمان دارای محبوبیت مردمی بالایی نبود. در سال ۱۹۶۲ فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک این ورزش را به عنوان یک رشته ورزشی معرفی کرد. اولین دوره مسابقات جهانی ژیمناستیک موزون به بودایست با حضور ۱۰ کشور مختلف جهان انجام شد. در سال ۱۹۸۴ در لوس آنجلس مسابقات فردی زیمناستیک موزون برای اولین بار در المپیک اجرا شد.

تاریخچه

ژیمناستیک یک ورزش است که حرکات بدن را بر اساس یک آهن هماهنگ و موزون می‌سازد در حقیقت ژیمناستیک را می‌توان به عنوان یک هنر در نظر گرفت مسابقات ژیمناستیک میزان توانایی، قدرت، هماهنگی، انعطاف بدنی افراد را ارزیابی می‌کند. در تاریخچه زیمناستیک ورزشکاران متعددی وجود دارند که دنیا را با حرکات و اجرای فوق العاده خود تحت تأثیر قرار داده‌اند.

ابزارهای رشته ژیمناستیک بانوان

خَرَک یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. خرک هم توسط ژیمناستیک‌کاران مرد و هم ژیمناستیک‌کاران زن به کار می‌رود.

پارالِلِ ناهَم‌سَطح یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این وسیله از میله‌هایی نامتقارن درست شده‌است. پارالل ناهم‌سطح تنها توسط بانوان ژیمناستیک‌کار استفاده می‌شود. میله‌های آن از چوب، پلاستیک یا مواد مرکب درست می‌شوند.

چوب موازنه

چوب مُوازنه یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این ابزار تنها توسط بانوان ژیمناستیک‌کار بکار می‌رود. این ابزار از چهارچوبی از جنس فلز (بیشتر فولاد) و تیری چوبی با روکش جیر یا چرم ساخته می‌شود. حداکثر زمان تمرین با چوب موازنه یک دقیقه و سی ثانیه است.

پیست حرکات زمینی

پیست حرکات زمینی یا بطور خلاصه زمینی یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک است. این ابزار هم توسط مردان و هم بانوان ژیمناست بکار می‌رود. ابعاد پیست حرکات زمینی تشکی در اندازه 120 در 120 متر می‌باشد که با محدوده خط کشی شده در اطراف آن حدود خروج از تشک مشخص می‌شود. استفاده از بالش در کنار تشک بلامانع میباشد. رنگ رویه تشک معمولاً به رنگ آبی راه راه انتخاب می‌شود و جنس لایه‌های زیرین آن معمولاً ارتجاعی می‌باشد. مردان ژیمناست برای اجرای حرکات در این رشته آزاد به پوشیدن کراوات و شورت ورزشی بدون استفاده از شلوار بلند و کفش و جوراب می‌باشند.

ارزشيابي برنامه هاي حرکات زميني

برنامه حرکات زميني در يک کادر ١٢×١٢ متر انجام ميشود
طول مدت اجراي مسابقات حرکات زميني ١ دقيقه با ده ثانيه بالا و پايين ميباشد
حرکات زميني بايد کاملاً موزون بوده و به صورت متناوب در برنامه جايگزين شده باشند. برنامه بايد شامل قسمتهايي چون حرکات ريتميک، تعادلي نگهداشتن، بالانس قدرتي، جهش، اسکبکا سر، نيم پشتک،نيم وارو و پشتک و وارو باشد. شرکت کننده بايد از تمام سطح تشک در جهات مختلف به روش زيز استفاده نمايد

ضمناً نيازهاي ضروري عبارتند از

١- يک حرکت آکرباتيک از جلو به ارزش حداقل بي
٢- يک حرکت آکرباتيک از پشت به ارزش حداقل بي
٣- حرکت بالانس يک دست و يا يک حرکت تعادلي روي يک پا با ٢ ثانيه مکس

موارد زير نمونه هايي از جرائم که ممکن است از يک ژيمناست در هنگام اجراي برنامه حرکات زميني کسر نمايند

١- اگر ژيمناست قبل از حرکات آکرباتيکي بيش از ٣ قدم بردارد يا بعد از انجام حرکت قدم اضافي بردارد کسر امتياز از ١/٠ تا ٤/٠ امتياز خواهد بود
٢- اگر مدت زمان برنامه کمتر يا بيشتر از زمان مقرر باشد از ٢/٠ تا ۵/٠ امتياز کسر ميگردد
٣- نگهداري بدن بيرون از کادر زميني با يک يا دو دست و پاها امتياز کسر ميگردد

ارزشيابي برنامه هاي خرک حلقه

خرک حلقه شبيه خرک پرش ميباشد که از تشک ١٠۵ سانتينتر ارتفاع و ١٦٣ ساتيمتر طول دارد. ضمناً دو دسته هم در وسط آن مطابق شکل زير نصب شده است

خرک حلقه معمولاً بوسيله يک مهار فلزي به زمين به طور محکم بسته ميشود
اجرای حرکات مختلف چرخشي و پاندولي در وضعيتهاي مختلف روي يک دسته خرک و در تمامي سطح خرک از اجزاي تشکيل دهنده يک برنامه در اين وسيله ميباشد
حرکات خرک حلقه بايستي دقيقاً تابي بوده و بدون کوچکترين وقفه اجرا شود
ضمناً نيازهاط ضروري عبارتند از

١- اجراي يک حرکت روي يک دسته خرک با حداقل سه بار جابجايي روي دسته خرک
٢- حداقل اجراي يک حرکت به ارزش بي در هر دو سر خرک
٣- اجراي دو حرکت قيچي اختياري به صورت ربطي

موارد زير نمونه هايي از جرائم ميباشند که ممکن است از يک ژيمناست در هنگام اجراي برنامه خرک حلقه کسر نمايند

١- اگر حرکت روي يک دسته انجام نشود کسر امتيار برابر است با ٤/٠ امتياز
٢- هرگاه ژيمناست حرکت قيچي را انجام ندهد کسر امتياز برابر است با ٤/٠ امتياز
٣- اگر برنامه فقط در وسط روي وسته ها انجام شود گسر امتياز برابر است با ٤/٠ امتياز
٤- اگر ژيمناستي حرکت بي در يک سر خرک را انجام ندهد کسر امتياز برابر است با ٤/٠ امتياز

ارزشيابي برنامه هاي دار حلقه

دار حلقه شامل دو حلقه سخت به قطر ١٨ سانتيمتر که در ارتفاع ۵۵/٢ متري از تشک به وسيله دو سيم به فاصله ۵٠ سانتيمتر آويزان ميباشد که آنها به يک دستگاه به بلندي ۵/۵ متر وصل شده است و اين دستگاه به وسيله چهار الي هشت مهار فلزي به قلاب هايي که به همين منظور در روي زمين به فواصل ٤ متر و ۵/۵ متر کار گذارده اند مطابق شکل زير متصل ميگردد. (مهار ها در شکل مشخص نشده است، ٤ مهار به بالا ترين نقطه وسيله در نقات آ و ب متصل ميگردد و در صورت نياز در بعضي موارد ٤ مهار هم به نقاط سي و دي متصل ميگردد)؛

يک برنامه روي دار حلقه مرکب از اجراي حرکات تابي، قدرتي، مکثي به يک ميزان و در حالات مختلف آويزان، رفتن به طرف بالانس و يا در بالانس انجام ميشود که دستها و پاهاي کشيده و راست از اصول کلي ميباشد


ضمناً نيازهاي ضروري عبارتند از

١- اجراي يک حرکت بالانس تابي به ارزش سي
٢- اجراي يک حرکت بالانس قدرتي به ارزش بي
٣- اجراي يک حرکت قدرتي مکثي به ارزش بي

موارد زير نمونه هايي از جرائم ميباشد که ممکن است از يک ژيمناست در هنگام اجراي برنامه حلقه کسر نمايند
١- تماس پاها و يا هر قسمتي از بدن با تناب از ١/٠ تا ٤/٠ امتياز کسر ميگردد
٢- اگر هنگام اجراي برنامه حلقه ها تاب داشته باشد کسر امتياز از ١/٠ تا ٤/٠ امتياز ميباشد

ارزشيابي برنامه هاي پرش خرک

دوستان عزيز قوانيني که در زير مشاهده ميفرماييد قوانين سابق اين وسيله ( پرش خرک ) ميباشد که طبق قوانين جديد فدراسيون بين المللي ژيمناستيک (اف آي جي) تغيير يافته است که انشاالله به زودي اين قوانين جديد و تغييرات را در اختيار شما علاقمندان به اين ورزش خواهيم گذاشت
با تشکر ، کميته فني جيم پارس

طول خرک ١٦٣ سانتيمتر و ارتفاع آن ١٣۵ سانتيمتر ميباشد که به وسيله مهار فلزي مطابق شکل زير به زمين بسته شده است

در هنگام اجراي پرش از پيش تخته اي که طول آن ١٢٠ سانتيمتر است و در جلوي خرک گذارده اند استفاده ميگردد

ارزشيابي در پرش خرک بستگي به پنج فاکتور مجزا دارد که عبارتند از
١- نمره اي که مربوط به مشکلي پرش ميباشد
٢- پرواز اول تا لحظه اي است که يک دست يا دستها خرک را لمس نکرده باشند
٣- پرواز دوم از لحظه اي است که دست يا دستها از خرک جدا شوند
٤- فرم بدن در حالت اجرا
۵- اهدا امتياز پاداش جهت ريسک، نوآوري و ذوق هنري

پرش با دويدن و يک ضربه جفت پا روي پيش تخته و يک توقف کوتاه جهت فشار آوردن به روي خرک با يک يا دو دست انجام ميشود که ميتواند همراه تا چرخشهاي ساده و يا چرخشهايي در حول محور بدن باشد

ضمناً نيازهاي ضروري عبارتند از
١- اجراي يک پرش اختياري در رقابتهاي مرحله اول و دوم
٢- اجراي دو پرش متفاوت در رقابتهاي مرحله سوم
٣- قبل از اجراي هر پرش کد مخصوص آن به شرحي که در جدول امتيازات آمده است بايد به ژوري اعلام شود
٤- اگر پرش جديدي براي اولين مرتبه اجرا شود شماره گروه ساختاري به آن تعلق گرفته و به دنبال آن علامت «...» داده ميشود
۵- ارتفاع پرش در پرواز دوم بايستي حداقل يک متر بالاي خرک باشد

موارد زير نمونه هايي از جرائم ميباشد که ممکن است از يک ژيمناست در هنگام اجراي پرش خرک کسر نمايند
١- چنانچه پرش اجباري در مسابقه اختياري اجرا شود امتياز آن پرش صفر خواهد بود
٢- چنانچه حرکت يک ژيمناست در ميان راه متوقف شود، وي فقط ميتواند از همان نقطه به ادامه کار بپردازد زيرا تکرار آن مجاز نميباشد
٣- چنانچه مسير دويدن بيش از ٢۵ متر باشد کسر امتياز تا ٤/٠ امتياز ميباشد
٤- چنانچه پاهاي ژيمناست در پرواز اول خم يا باز باشد با توجه به نوع اشتباه از ١/٠ تا ٤/٠ امتياز کسر خواهد شد

ارزشيابي برنامه هاي پارالل

پارالل شامل دو چوب تخم مرغي شکل ( سطح مقطع چوبها بيضي ميباشد ) به طول ۵/٣ متر است که فاصله آنها از يک ديگر ٤٢ تا ٤٨ سانتيمتر تغييرپذير ميباشد و در ارتفاع ١٧۵ سانتيمتري زمين روي يک صفحه آهنين مطابق شکل زير بطور موازي قرار گرفته است

طبق مقررات بين المللي ژيمناستيک براي شروع برنامه ژيمناست ميتواند از يک پيش تخته استفاده نمايد اين پيش تخته بايد در قسمت پاييني تکيه گاه پارالل يا بر روي تشک با همان ارتفاع قرار گيرد
برنامه پارالل متشکل از حرکات تابي و رها کردني بوده که انتخاب آنها بايستي از خوانواده هاي مختلف همچنين با ارتباط صحيح بين حرکات باشد. ضمناً ژيمناست بايستي حرکاتي را به نمايش بگذارد که قدرت اجراي زيبا و عالي و با تکنيک آنرا داشته باشد

ضمناً نيازهاي ضروري عبارتند از
١- اجراي يک حرکت تابي به ارزش بي
٢- اجراي يک حرکت تابي در حالت آويزان و يا در حد آويزان به ارزش بي
٣- اجراي يک حرکت رها کردني و دوباره گرفتن وسيله به ارزش بي

موارد زير نمونه هايي از جرائم که ممکن است از يک ژيمناست در هنگام اجراي برنامه پارالل کسر نمايند
١- براي باز بودن پاها از هم امتياز کسر ميگردد
٢- براي هر تاب اضافي بين حرکات امتياز کسر ميگردد
٣- راه رفتن روي بالانس براي هر دفعه امتياز کسر ميگردد
٤- اگر برنامه اختياري درست مشابه برنامه اجباري باشد ژيمناست هيچ امتيازي دريافت نخواهد کرد

ارزشيابي برنامه هاي بارفيکس

بارفيکس شامل دو پايه فلزي و يک ميله فولادي به طول ٢٤٠ سانتيمتر و به قطر ٢٨ ميليمتر است که با چهار مهار فلزي در ارتفاع ٢۵۵ سانتيمتري به قلابهاي مخصوصي که به همِن منظور در داخل زمين به فواصل ٤ و ۵/۵ متر کار گذارده اند مطابق شکل زير متصل ميشود

برنامه های بارفيکس بدون استثنا شامل حرکات تابي که بايد بدون وقفه انجام شود و اجراي حرکات آفتاب و مهتاب روي ميله با چرخش حول محور طولي رها کردني بايستي در يک برنامه گنجانده شود

ضمناً نيارهاي ضروري عبارتند از
١- اجراي يک حرکت به ارزش بي با دستهاي مکعبي مانند آغوشقا، آفتاب شکسته و ...؛
٢- اجراي يک حرکت حداقل به ارزش بي، رها کردني با پرواز مشخص و قطعي قبل از کرفتن ميله
٣- اجراي يک حرکت به ارزش بي، مانند اندو استرادل و ...؛

موارد زير نمونه هايي از جرائمي است که ممکن است از يک ژيمناست در هنگام اجراي برنامه بارفيکس کسر نمايند
١- براي اجراي حرکت تابي که با قدرت انجام شود امتياز کسر ميگردد
٢- براي قطع برنامه در هنگام اجراي حرکت رها کردني امتياز کسر ميگردد
٣- برای تماس با ميله اگر در خوانواده حرکات لازم نباشد امتياز کسر ميگردد
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ | 11:58 | نویسنده : اسماعیل احمدیان |